Porównywarka WIBOR

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.   Administratorem danych osobowych jest Legal Finance Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jasna 9/4, 52-200 Wysoka

zwany dalej „Administratorem”

 1. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, niezależnie czy występuje w charakterze Administratora danych osobowych czy w charakterze Podmiotu przetwarzającego.
 2.  Polityka udostępniana jest pod adresem www.porownywarkawibor.pl/polityka-prywatnosci
 3.  Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator zapewnia:
  1. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
  2. kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,
  3. monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
 4. Administrator zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.
 5. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych. W przypadku możliwości wystąpienia takiego ryzyka Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokona oceny skutków dla ochrony danych.
 6. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator każdorazowo dokona analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględni kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
 7. Wszystkie dane osobowe u Administratora są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
  1. w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
  2. dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.
  3. dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  4. dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.
  5. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
  6. czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane, przetwarzane w sposób ograniczony, bądź usuwane.
  7. wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny z uwzględnieniem źródła pochodzenia danych.
  8. dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ochrony danych osobowych.
 8. Cele w jakich będą przetwarzane dane osobowe Użytkownika
  1. w celu nawiązania kontaktu z Administratorem dla obsługi zapytań lub zgłoszeń Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika bądź złożenia przez niego sprzeciwu. W przypadku, w którym Użytkownik nie poda danych, umożliwiających nawiązanie komunikacji, skutkować to będzie brakiem możliwości odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie zadane przez Użytkownika
  2. w celu realizacji usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust 1 lit b RODO). Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu upłynięcia okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń przez Użytkownika lub przez Administratora. W przypadku, w którym Użytkownik nie poda danych nie będzie możliwa realizacja usług oferowanych przez Administratora
  3. w celu przedstawienia oferty  usług realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane te będą przechowywane do momentu upłynięcia okresu, w którym Administrator będzie oferował dane usługi lub do momentu, w którym Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub złoży sprzeciw. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przesłania oferty usług realizowanych przez Administratora
 9. Ze względu na charakter usług proponowanych przez Administratora, polegających na przedstawieniu analiz umów powiązanych z kursem CHF i kosztów prowadzenia postępowania sądowego, Administrator wskazuje, że dane Użytkownika będą udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł osobne umowy powierzenia danych osobowych, tj.:
   1. OLC KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ARTYMIONEK I CITKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NIP: 8992913391, UL. SARNIA 4 / 1, 52-129 WROCŁAW
 1. Ponad podmioty wskazane w pkt 9. Dane osobowe Użytkownika będą udostępniane również innym podmiotom, współpracującym z Administratorem tj. podmiotom zapewniającym obsługę Administratora z zakresu IT, kurierom i operatorom pocztowym oraz innym podmiotom, posiadającym prawo do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator w ramach niniejszego serwisu, na podstawie zgody Użytkownika, dokonuje profilowania, polegającego na automatycznym przypisaniu jakimi produktami i usługami może być zainteresowany Użytkownik. Administrator wykorzystuje do tego informacje o wyświetlanych przez Użytkownika treściach. Powoduje to, że wszelkie reklamy produktów lub usług będą dopasowane do preferencji użytkownika.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania:
  1. dostępu do jego danych osobowych, w tym uzyskania kopii tychże danych (art. 15 RODO lub art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
  2. sprostowania danych ( art. 16 RODO)
  3. usunięcia (art. 17 RODO)
  4. ograniczenia przetwarzania ( art. 18 RODO)
  5. przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO)
  6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust 1 lit f RODO, w tym profilowania (21 ust 1 RODO) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO)
  7. wniesienia sprzeciwu jeżeli dane osobowe są przetwarzana na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim ( art. 21 ust 2 RODO)
  8. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Pliki Cookies

Niniejszy serwis używa plików cookies w celach umożliwienia poruszania się o serwisie, zapewniania podstawowych funkcjonalności, jak również analizy preferencji Użytkownika a tym samym usprawnienia wydajności i funkcjonalności serwisu aby podnieść poziom wygody i działania niniejszej witryny. Informacje o plikach cookies udostępniane są partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym.

Pliki cookies mogą być przechowywane na urządzeniu Użytkownika, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszego serwisu. Do innych rodzajów plików cookie Użytkownik musi wyrazić zgodę.

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na wykorzystywanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

 1. Wszelkie informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych, jak również składanie zapytań oraz wniosków można uzyskać pisemnie pod adresem korespondencyjnym ul. Jasna 9/4, 52-200 Wysoka oraz adresem e-mail biuro@porownywarkawibor.pl
 1. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności. O zmianach w Polityce Użytkownik jest powiadamiany poprzez wiadomość informacje w Serwisie?